TERMOCERT Badania termowizyjne • termowizja • termografia • wycieki wody - rozdzielnie elektryczne

 • Badanie linii przesyłowych WN i SN (dc)
  Badanie linii przesyłowych WN i SN
 • Badanie linii przesyłowych WN i SN (ir)
  Badanie linii przesyłowych WN i SN
 • Badania termowizyjne transformatorów SN/nn (dc)
  Badania termowizyjne transformatorów SN/nn
 • Badania termowizyjne transformatorów SN/nn (ir)
  Badania termowizyjne transformatorów SN/nn
 • Badania termowizyjne transformatorów SN/nn (dc)
  Badania termowizyjne transformatorów SN/nn
 • Badania termowizyjne transformatorów SN/nn (ir)
  Badania termowizyjne transformatorów SN/nn
 • adania termowizyjne transformatorów SN/nn (dc)
  Badania termowizyjne transformatorów SN/nn
 • Badania termowizyjne transformatorów SN/nn (ir)
  Badania termowizyjne transformatorów SN/nn
 • Badanie urządzeń elektroenergetycznych (dc)
  Badanie urządzeń elektroenergetycznych
 • Badanie urządzeń elektroenergetycznych (ir)
  Badanie urządzeń elektroenergetycznych
 • Badania termowizyjne rozdzielnic (dc)
  Badania termowizyjne rozdzielnic
 • Badania termowizyjne rozdzielnic (ir)
  Badania termowizyjne rozdzielnic
 • Badania termowizyjne rozdzielnic (dc)
  Badania termowizyjne rozdzielnic
 • Badania termowizyjne rozdzielnic (ir)
  Badania termowizyjne rozdzielnic
 • Badania rozdzielnic elektrycznych (dc)
  Badania rozdzielnic elektrycznych
 • Badania rozdzielnic elektrycznych (ir)
  Badania rozdzielnic elektrycznych
 • Badanie rozdzielnic elektrycznych (dc)
  Badanie rozdzielnic elektrycznych
 • Badanie rozdzielnic elektrycznych (ir)
  Badanie rozdzielnic elektrycznych
 • Badania rozdzielnic elektrycznych (dc)
  Badania rozdzielnic elektrycznych
 • Badania rozdzielnic elektrycznych (ir)
  Badania rozdzielnic elektrycznych
 • Badania rozdzielni elektrycznych (dc)
  Badania rozdzielnic elektrycznych
 • Badania rozdzielnic elektrycznych (ir)
  Badania rozdzielnic elektrycznych
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych (dc)
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych (ir)
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
Nieprzewidziana awaria instalacji elektrycznej oprócz kosztów jej usunięcia niesie za sobą straty wynikłe z nieplanowanego przestoju maszyn lub przerwy w produkcji.

Badanie rozdzielni elektrycznych z wykorzystaniem termowizji jest doskonałą metodą diagnostyczną, która pozwala "on-line" - a więc podczas normalnej pracy, przy standardowym obciążeniu całej instalacji elektrycznej - wykryć usterki i inne anomalie występujące w rozdzielniach.

Zaciski nn transformatora SN/nn

Usterki te mogą być przyczyną powstania poważnych awarii urządzeń elektroenergetycznych w zakładzie i spowodować duże straty m.in. na skutek kosztownego przestoju a czasem nawet doprowadzić do wybuchu pożaru. Dlatego też zgodnie z wymaganiami większości firm ubezpieczeniowych badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych w zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwach, centrach handlowych i obiektach użyteczności publicznej powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku. Badanie takie powinna wykonać neutralna i całkowicie niezależna firma zewnętrzna.

Rozdzielnia główna zasilania

Oględzinom kamerą termowizyjną poddaje się przede wszystkim stacje transformatorowe, szynoprzewody, rozdzielnie elektryczne główne i oddziałowe, szafy zasilająco-sterownicze, skrzynki elektryczne i bezpiecznikowe, tablice rozdzielcze, silniki w centralach wentylacyjnych oraz różnego rodzaju urządzenia elektryczne i elektromechaniczne.

Wadliwe złącze śrubowe

Badanie rozdzielni elektrycznych nie wymaga kłopotliwych wyłączeń jak w przypadku typowych pomiarów elektrycznych. Badanie wykonuje się przy normalnym obciążeniu poszczególnych torów prądowych (min. 30-40%), co jest ogromna zaletą tej metody diagnostycznej.

Odłączniki w rozdzielnicy nn

Przy interpretacji zarejestrowanych kamerą termogramów analizowane są przyrosty temperatury danego elementu względem temperatury panującej w rozdzielni, przy czym poszczególne elementy nie powinny wykazywać temperatur wyższych od dopuszczalnych. Bardzo istotnym czynnikiem decydującym o konieczności interwencji użytkownika instalacji i jej pilności jest także asymetria temperaturowa między poszczególnymi torami prądowymi.

Rozdzielnica elektryczna (szafa stojąca)

Oględziny prowadzone są zawsze z bezpiecznej odległości i pozwalają na bezkontaktowy pomiar temperatury złącz, przewodów i innych elementów rozdzielni. Pozwala to szybko i skutecznie ocenić stan badanej instalacji elektroenergetycznej a dzięki wczesnemu wykryciu możliwe jest w razie potrzeby natychmiastowe usunięcie usterek. Pozwala to zapobiec nieprzewidzianym awariom i kosztownym przestojom.

Bezpieczniki BM

W oparciu o obowiązujące kryteria temperaturowe ustala się poziom zagrożenia stwarzanego przez zaobserwowane anomalie cieplne i określa czy dana usterka ma być naprawiona natychmiast czy też dopiero przy kolejnym planowym przeglądzie instalacji. Zależnie od postawionych wymagań, końcowy raport z badania może zawierać wyłącznie wykaz zarejestrowanych usterek lub termogramy wszystkich zbadanych rozdzielni elektrycznych i urządzeń, w tym także tych, które podczas oględzin nie wykazywały żadnych anomalii. 

Usterka na listwie zaciskowej

Badanie instalacji elektroenergetycznych powinno być przeprowadzone przez osobę dysponującą odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w interpretacji termogramów za pomocą kamery termowizyjnej spełniającej określone wymagania, co gwarantuje wiarygodne rezultaty.

Nadmierna asymetria temperaturowa między poszczególnymi torami prądowymi

Wymóg okresowego badania termowizyjnego rozdzielnic elektrycznych w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach, których domagają się firmy ubezpieczeniowe, nie wynika bezpośrednio z obowiązujących w Polsce norm.

Dlatego w pełni wiarygodne i spełniające wymagania firm ubezpieczeniowych badania rozdzielnic elektrycznych kamerą termowizyjną FLIR T620bx o rozdzielczości 1280 x 960 pikseli prowadzone przez firmę TERMOCERT opierają się m.in. na obowiązujących w Niemczech:

 • normie DIN 54191:2009-03 "Zerstörungsfreie Prüfung - Thermografische Prüfung elektrischer Anlagen" (Badania nieniszczące - badanie termograficzne urządzeń elektrycznych),
 • wytycznych VdS 2851 "Berührungslose Temperaturmessung -Thermografie" (Bezdotykowy pomiar temperatury - termografia)
 • wytycznych VdS 2859 Anhang C "Mindestanforderungen an geeignete Kamerasysteme" - Dodatek C (Minimalne wymagania dla stosowanych systemów kamer).

Kto może przeprowadzić badanie ?

W Polsce nie ma żadnych wymaganych ustawowo uprawnień, jakimi powinien dysponować operator kamery termowizyjnej wykonujący badania termowizyjne rozdzielnic elektrycznych.

Natomiast zgodnie z niemieckimi wytycznymi VdS 3447 "Merkblatt über die Prüfung elektrischer Anlagen gemäß Klausel SK 3602" badania urządzeń elektrycznych do celów ubezpieczeniowych muszą być prowadzone przez neutralną i całkowicie niezależną firmę zewnętrzną, a więc nie może to być:

 • pracownik firmy, do której należy badana instalacja,
 • pracownik firmy, która wykonała badaną instalację ew. zajmuje się jej konserwacją, utrzymaniem lub modyfikacjami w ramach zawartej umowy,
 • pracownik firmy ubezpieczeniowej, a więc osoba, która może podlegać naciskom ze strony ubezpieczyciela,
 • osoba, której dochody finansowe zależą w jakikolwiek sposób od rezultatu przeprowadzonego badania.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zakłady we własnym zakresie prowadziły okresowe badania termowizyjne o charakterze prewencyjnym tj. mające zapobiec awariom lub pomóc w usunięciu powstałych usterek.

Jaką kamerą można wykonać badanie rozdzielnic ?

Zgodnie z wytycznymi VdS 2859 "Mindestanforderungen an geeignete Kamerasysteme (Anhang C)" badanie termowizyjne rozdzielnic elektrycznych musi być przeprowadzone kamerą termowizyjną spełniającą ściśle określone wymagania. Są to m.in.:

 • matryca bolometryczna: min. 320 x 240 pikseli,
 • rozdzielczość geometryczna dla obiektywu FOV 20º - 25º: ≤ 2 mrad (najmniejszy mierzalny obiekt: ≤ 3mm) lub min. 500:1,
 • dokładność pomiaru: ±2% lub 2K,
 • czułość temperaturowa: ≤ 0,08K (przy 30ºC),
 • dodatkowe obiektywy: obiektyw szerokokątny + teleobiektyw

Całość wymagań wynikających z wytycznych VdS 2859:2011 poniżej:

Minimalne wymagania dla stosowanych systemów kamer

Oczywiście do bieżących przeglądów oraz napraw można wykorzystywać proste kamery termowizyjne, którymi na ogół dysponują działy utrzymania ruchu w większych zakładach produkcyjnych, mimo że ich parametry nie spełniają minimalnych wymagań wynikających z rozporządzenia VdS 2859.

Jak często trzeba robić badania termowizyjne rozdzielnic ?

Według ww. normy badanie rozdzielnic powinno być wykonywane nie rzadziej niż raz do roku. Może być jednak robione częściej, norma dopuszcza bowiem tworzenie własnych procedur wewnętrznych zależnie od poziomu zagrożeń jakie mogą występować w konkretnym zakładzie.

Procedury wewnętrzne mogą zakładać częstsze niż raz w roku badanie tych urządzeń elektrycznych, które mają krytyczne znaczenie dla ciągłości pracy zakładu ew. ich awaria może spowodować znaczne straty na skutek nieplanowanego przestoju.

Natomiast instalacje nie stanowiące większego zagrożenia (np. rodzielnice oświetleniowe) mogą być badane tylko raz w roku, gdyż awaria taka zwykle nie pociąga za sobą poważniejszych konsekwencji.

Możliwość identyfikacji i lokalizacji wadliwych elementów za pomocą specjalnych technik zobrazowania jest szczególnie istotna przy badaniach rozdzielni elektrycznych lub układów elektronicznych, gdzie występują elementy gęsto upakowane i o bardzo małych rozmiarach.

Funkcja MSX®

Znacznym ułatwieniem przy identyfikacji i lokalizacji usterek zarejestrowanych podczas badania może być funkcja MSX® (Multi Spectral Dynamic Imaging), którą oferują niektóre profesjonalne kamery termowizyjne m.in. kamera FLIR T620bx. Polega ona na nakładaniu na obraz termowizyjny konturów ze zdjęcia wykonanego w świetle widzialnym za pomocą wbudowanej kamery cyfrowej.

Termogram rozdzielni elektrycznej w technice MSX

Blending (przenikanie)

Funkcja ta polega na nałożeniu i wzajemnym przenikaniu obrazu termowizyjnego ze zdjęciem wykonanym w świetle widzialnym. Funkcja ta w połączeniu z bardzo wysoką rozdzielczością kamery termowizyjnej (np. FLIR T620bx 1280 x 960 pikseli) pozwala zidentyfikować na termogramie każdy nawet najdrobniejszy element a jednocześnie określić jego temperaturę.

Termogram rozdzielni elektrycznej z wykorzystaniem funkcji Blending

Uwagi

Powyższe funkcje nie są dostępne z niektórymi obiektywami IR, ponieważ obiektywy o większej średnicy zasłaniają okno wbudowanej kamery cyfrowej. Ponadto poprawne działanie tych funkcji wymaga fabrycznej kalibracji fuzji użytego obiektywu z kamerą termowizyjną.

 

Ogromną zaletą diagnostyki termowizyjnej jest możliwość prowadzenia badań transformatorów SN/nn oraz innych urządzeń elektroenergetycznych średniego napięcia z zachowaniem całkowicie bezpiecznej odległości w normalnych warunkach i przy pełnym obciążeniu.

Wysoka temperatura rdzenia transformatora suchego SN/nn

Firma TERMOCERT w ramach prowadzonych badań termowizyjnych rozdzielnic elektrycznych wykonuje także badania transformatorów SN/nn, zarówno transformatorów olejowych i suchych, zlokalizowanych w zamkniętych komorach jak i na otwartej przestrzeni.

Zaciski prądowe SN transformatora dystrybucyjnego w stacji transformatorowej

Jest to jednak możliwe wyłącznie dzięki wysokiej rozdzielczości profesjonalnej kamery FLIR T620bx, która daje możliwość rozpoznania anomalii termicznych o bardzo niewielkich rozmiarach, ale grożących często bardzo groźnymi następstwami a nawet pożarem.

Uszkodzone złącze nn transformatora dystrybucyjnego SN/nn

Firma TERMOCERT dysponuje kamerą termowizyjną o bardzo wysokiej rozdzielczości (1280 x 960 pikseli!) z dodatkowym teleobiektywem FOL41 o ogniskowej f=41,3mm, dzięki któremu rozdzielczość przestrzenna IFOV wynosi zaledwie ok. 0,2mrad. Dzięki temu przy odległości od badanego obiektu wynoszącej 10m rozdzielczość pomiarowa wynosi zaledwie 2 mm! Pozwala to m.in. na bezproblemowe przeprowadzenie badania transformatora SN/nn zlokalizowanego na słupie w większej odległości od operatora.

Badanie kamerą termowizyjną transformatora olejowego na słupie

Należy jednak wziąć pod uwagę, że badanie transformatora zlokalizowanego na otwartej przestrzeni (np. na słupie) powinno być prowadzone w warunkach pełnego zachmurzenia (ale bez deszczu!) i możliwie przy bezwietrznej pogodzie, ponieważ silne słońce i wiatr mają istotny wpływ na temperaturę tych urządzeń.

Termowizja jako nowoczesna metoda diagnostyki technicznej urządzeń elektroenergetycznych stosowana jest powszechnie w dziedzinie wytwarzania, przesyłu, rozdziału i odbioru energii elektrycznej.

Linia wysokiego napięcia

Diagnostyka termowizyjna urządzeń zajmuje się m.in. kontrolą generatorów, linii elektroenergetycznych oraz innych urządzeń i instalacji wysokiego i średniego napięcia.

Ogromną zaletą diagnostyki termowizyjnej jest możliwość prowadzenia badań linii wysokiego napięcia, stacji transformatorowych oraz innych urządzeń wysokonapięciowych w normalnych warunkach i przy standardowym obciążeniu z zachowaniem całkowicie bezpiecznej odległości.

Uszkodzone złącze na izolatorze w podstacji WNUszkodzony izolator na podstacji WN

Jest to jednak możliwe wyłącznie przy użyciu profesjonalnych kamer wysokiej rozdzielczości, które winny być dodatkowo wyposażone w teleobiektyw. Tylko taka kamera daje możliwość rozpoznania na zarejestrowanym z dużej odległości obrazie anomalii termicznych o bardzo małych rozmiarach, ale grożących często bardzo poważnymi następstwami a nawet pożarem.

Przyłącze stacji transformatorowej SN

Firma TERMOCERT dysponuje kamerą termowizyjną FLIR T620bx, która dzięki bardzo wysokiej rozdzielczości rejestrowanych obrazów (1280 x 960 pikseli!) i zastosowaniu dodatkowego teleobiektywu FOL41 o ogniskowej f=41,3 mm dysponuje rozdzielczością przestrzenną IFOV rzędu 0,2 mrad a tym samym przy odległości od badanego obiektu wynoszącej 10 m rozdzielczość pomiarowa wynosi zaledwie ok. 2 mm!

Asymetria temperaturowa na napowietrznych odłącznikach

Należy jednak wziąć pod uwagę, że badanie linii wysokiego napięcia oraz innych urządzeń elektroenergetycznych zlokalizowanych na otwartej przestrzeni musi być prowadzone w warunkach pełnego zachmurzenia (ale bez deszczu!) i w miarę możliwości przy bezwietrznej pogodzie, ponieważ silne słońce i wiatr mają istotny wpływ na temperaturę tych urządzeń.

 • przeprowadzić okresową kontrolę stanu rozdzielni elektrycznych, aby zlokalizować wszystkie usterki i potencjalne zagrożenia,
 • zamówić szczegółowy raport z badania rozdzielni elektrycznych na potrzeby ubezpieczenia lub audytu p.poż.,
 • sprawdzić stan bezpieczników w szafkach i na tablicach oraz wykryć obluzowane lub skorodowane złącza elektryczne,
 • wykryć wszystkie złącza i elementy szaf sterowniczych o wysokiej temperaturze, stanowiące zagrożenie pożarem lub poważną awarią,
 • wykazać dobry stan instalacji elektrycznej w zakładzie, gwarantujący ciągłość funkcjonowania maszyn lub całej linii produkcyjnej -

... wyślij zapytanie lub zadzwoń

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Józefów - Otwock - Karczew - Konstancin - Piaseczno - Pruszków 

Opinie o firmie TERMOCERT Badania termowizyjne  Internetowa Baza Firm Business Navigator  TERMOCERT Ekspert Oferteo - Termowizja - Termografia - Badania termowizyjne  TERMOCERT Firma Przyjazna Internautom

Back To Top
// //Mapka TARGEO